Conversion Page Conversion Page Conversion Page Conversion Page Conversion Page

Neutralność sieci – regulamin

Neutralność sieci - regulamin

1. W czasie świadczenia usługi dostępu do Internetu, Lyca Mobile traktuje wszystkie transmisje danych równo, bez dyskryminacji, ograniczenia czy ingerencji, bez względu na nadawcę i odbiorcę, konsumowane lub rozpowszechniane treści, wykorzystywane lub udostępniane aplikacje lub usługi, lub też wykorzystywane urządzenia telekomunikacyjne.

2. Lyca Mobile umożliwia użytkownikom końcowym uzyskanie dostępu – za pomocą usługi dostępu do Internetu – do informacji i treści oraz do ich rozpowszechniania, a także do korzystania z wybranych aplikacji i usług oraz ich udostępniania, jak również do korzystania z wybranych urządzeń końcowych, niezależnie od lokalizacji użytkownika końcowego lub dostawcy usług czy też od lokalizacji, miejsca pochodzenia lub miejsca docelowego informacji, treści lub usługi.

3. Ze względu na obiektywne różnice w wymogach dotyczących technicznej jakości usług w zakresie określonych kategorii ruchu, Lyca Mobile stosuje odpowiednie, tj. przejrzyste, niedyskryminacyjne i proporcjonalne środki zarządzania ruchem.

4. Stosowane przez Lyca Mobile odpowiednie środki zarządzania ruchem w zakresie usługi dostępu do Internetu wspierają efektywne wykorzystywanie zasobów sieciowych i optymalizację ogólnej jakości transmisji. Środki te polegają na wprowadzeniu rozróżnienia pomiędzy obiektywnie różnymi kategoriami ruchu w celu zapewnienia optymalnej ogólnej jakości i komfortu użytkownika końcowego, wyłącznie w oparciu o obiektywne różnice w wymogach dotyczących technicznej jakości usług (np. dotyczące opóźnienia, wahania opóźnienia, utraty pakietów, przepustowości) w zakresie określonych kategorii ruchu, a zatem transmitowanych danych (treści, aplikacji i usług) oraz powodują proporcjonalny podział dostępnych zasobów pomiędzy użytkowników końcowych korzystających ze wspólnych zasobów sieci. Środki te nie są stosowane dłużej, niż jest to konieczne.

5. Stosowane przez Lyca Mobile odpowiednie środki zarządzania ruchem w zakresie usługi dostępu do Internetu nie mają wpływu na prywatność użytkowników końcowych ani ochronę ich danych osobowych.

6. Lyca Mobile może stosować środki zarządzania ruchem w zakresie usługi dostępu do Internetu wykraczające poza odpowiednie środki zarządzania ruchem, które mogą m.in. blokować, spowalniać, zmienić, ograniczać, faworyzować lub ingerować w określone treści, aplikacje lub usługi, lub określone kategorie treści, aplikacji lub usług, lub też pogarszać ich jakość, tylko w razie konieczności i tak długo jak to jest konieczne, aby:

a. zapewnić zgodność z aktami prawodawczymi Unii Europejskiej lub zgodnymi z prawem Unii Europejskiej przepisami krajowymi, którym podlega Lyca Mobile (np. dotyczącym zgodności z prawem treści, aplikacji lub usług, lub bezpieczeństwa publicznego), w tym prawu karnemu nakazującemu np. blokowanie określonych treści, aplikacji lub usług, lub ze zgodnymi z prawem Unii Europejskiej środkami służącymi wykonaniu takich aktów prawodawczych Unii Europejskiej lub przepisów krajowych, w tym z orzeczeniami sądowymi lub decyzjami organów publicznych dysponujących odpowiednimi uprawnieniami (np. obowiązek wykonania orzeczeń sądowych lub nakazanego przez organy publiczne blokowania nielegalnych treści),

b. utrzymać integralność i bezpieczeństwo sieci, usług świadczonych za pośrednictwem sieci oraz urządzeń końcowych użytkowników końcowych (np. poprzez zapobieganie cyberatakom przeprowadzanym poprzez rozpowszechnianie złośliwego oprogramowania lub kradzież tożsamości użytkowników końcowych dokonywaną przy użyciu programów szpiegujących),

c. zapobiec grożącym przeciążeniom sieci (tj. sytuacjom, w których nieuchronnie zbliża się przeciążenie sieci) oraz łagodzić skutki przeciążenia sieci, jeżeli takie przeciążenie ma wyłącznie charakter tymczasowy (tj. konkretne krótkotrwałe sytuacje, w których nagły wzrost liczby użytkowników w stosunku do liczby użytkowników regularnych lub nagły wzrost zapotrzebowania na określone treści, aplikacje lub usługi, może doprowadzić do przekroczenia zdolności przesyłowej niektórych elementów sieci oraz sprawić, że pozostała część sieci będzie mniej reaktywna) lub pojawia się w wyjątkowych okolicznościach (tj. nieprzewidziane i nieuniknione przypadki przeciążenia zarówno w sieciach ruchomych, których możliwe przyczyny obejmują awarie techniczne, takie jak przestój w świadczeniu usługi z powodu uszkodzenia kabla lub innych elementów infrastruktury, nieplanowane zmiany w routingu danych lub duży wzrost transmisji danych w sieci ze względu na sytuacje nadzwyczajne lub inne okoliczności poza kontrolą dostawców usług dostępu do Internetu), o ile równoważne rodzaje transferu danych są traktowane równo.

7. Limity ilości danych, ograniczenia prędkości oraz inne parametry jakości usług (takie jak opóźnienie, wahanie opóźnienia, utrata pakietów), mogą wpływać na jakość usługi dostępu do Internetu poprzez spowolnienie wysyłania lub odbierania danych lub ograniczenie dostępności lub jakości korzystania z treści, aplikacji i usług. Dostępność i jakość korzystania z treści, aplikacji i usług za pośrednictwem usługi dostępu do Internetu zależy od wymagań technicznych i parametrów określonych przez dostawców tych treści, aplikacji i usług. W praktyce niektóre treści, aplikacje i usługi lub ich funkcjonalności mogą nie być dostępne z powodu opóźnień albo prędkości usługi dostępu do Internetu niższej niż wymagana przez dostawców tych treści, aplikacji i usług. Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania poszczególnych usług/ pakietów transmisji danych, w tym ograniczeń wynikających z przekroczenia limitu ilości danych, są określone w regulaminach tych usług/pakietów transmisji danych lub cennikach.

8. Jednoczesne korzystanie przez użytkownika końcowego na tym samym urządzeniu telekomunikacyjnym z usługi dostępu do Internetu oraz z oferowanych przez Lyca Mobile usług niebędących usługami dostępu do Internetu, które są zoptymalizowane dla określonych treści, aplikacji lub usług, lub ich połączenia, w przypadku gdy optymalizacja jest niezbędna dla spełnienia wymogów określonego poziomu jakości treści, aplikacji lub usług (tzw. usług specjalistycznych), może spowodować ograniczenia prędkości i zwiększanie opóźnień przesyłania danych do i z Internetu dla danego użytkownika końcowego. Wyjaśnienie, w jaki sposób taka usługa niebędąca usługą dostępu do Internetu, z której korzysta użytkownik końcowy, mogłaby w praktyce wpłynąć na świadczone na jego rzecz usługi dostępu do Internetu, zawiera regulamin takiej usługi. Oferowane przez [nazwa firmy] usługi specjalistyczne nie są oferowane ani nie mogą być wykorzystywane jako substytut usług dostępu do Internetu oraz nie ograniczają dostępności ani nie wpływają negatywnie na ogólną jakość usług dostępu do Internetu dla użytkowników końcowych.

9. Szacunkowe maksymalne prędkości pobierania i wysyłania danych w ramach usługi dostępu do Internetu dla poszczególnych technologii sieciowych aktualne na dzień 01.01.2017 r. wynoszą:

Technologia Wysyłanie danych Pobieranie danych
2G/GSM-GPRS20 kb/s80 kb/s
2G/GSM-EDGE58,4 kb/s233,6 kb/s
3G/UMT384 kb/s 384 kb/s
3G/UMTS-HSPA5,4 Mb/s42 Mb/s
4G/LTE50 Mb/s150 Mb/s
4G/LTE-Advanced 50 Mb/s300 Mb/s


10. Podane prędkości są szacunkowymi wartościami maksymalnymi. Rzeczywista osiągalna prędkość zależy od wielu zmiennych, w tym od wykorzystywanego urządzenia telekomunikacyjnego, siły sygnału radiowego, odległości od stacji bazowej, czynników wpływających na propagację fal radiowych (takich jak uwarunkowania geograficzne, urbanistyczne, atmosferyczne), struktury i tłumienności materiałów budowlanych użytych do konstrukcji budynku, ilości użytkowników końcowych obsługiwanych przez poszczególne stacje bazowe, rodzaju wykorzystywanej karty SIM.

11. Informacje na temat szacunkowych maksymalnych prędkości pobierania i wysyłania danych w ramach usługi dostępu do Internetu będą aktualizowane poprzez publikacje na stronie internetowej www.lycamobile.pl. Prędkość deklarowana w zakresie prędkości pobierania i wysyłania danych w ramach usługi dostępu do Internetu może być określona w przekazach marketingowych. Wyjaśnienie wpływu znacznych odstępstw od deklarowanych prędkości pobierania i wysyłania danych, w przypadku gdy zostaną one określone, będzie wskazane w regulaminach promocji lub usług, do których te deklarowane prędkości odwołują się.

12. Lyca Mobile ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, w tym pod względem prędkości lub innych parametrów jakości usługi dostępu do Internetu, na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem § 9 regulaminu w Regulamin

Inne Usługi